Kerhotoiminta

Kerhoesittely, uudet säännöt 2018

Yhdistyksemme toiminta-ajatus on edistää historiallisesti arvokkaiden ajoneuvojen entistämistä ja säilyttämistä, koota harrastajat yhteen ja kehittää tarkoitusperiä edistävää toimintaa toimialueellaan.

Kotisivu: http://www.paijat-hameenmobilistit.fi/
Sähköposti: phmobili@phnet.fi
Osoite: Autokallentie 5 16300 Orimattila

Jäseniä: n. 680 jäsentä
kaksi omaa museoajoneuvotarkastajaa
10 kerhon omistamaa ajoneuvoa, joista 8 museoajoneuvoa
Mobilihalli Orimattilassa

Jäsenedut:
- jäsenlehti "Automobiili" 5 numeroa/vuosi
- oman kerhon lehti "Vellamobiili" 4 numeroa/vuosi
- alennetut museoajoneuvojen tarkastusmaksut
- kerhon omien museoajoneuvotarkastajien neuvonta
Toimintaa:
- jäsenkokoukset joka kuukauden 1. tiistai
- mukavat jäsentapahtumat, ajelut yms.
- Rompemarkkinat toukokuussa

Maksut vuonna 2024:
- Ei liittymismaksa
- jäsenmaksu 40 euroa/vuosi
Jäsenhakemuksen voi tehdä kotisivuiltamme, puhelimitse tai sähköposoitteeseemme.

Toimihenkilöt 2024:

- puheenjohtaja: Matti Pikkarainen, 040-7282375, matti.k.pikkarainen@gmail.com
- rahastonhoitaja: Pentti Pihlaja-Kuhna 044-7889312
- sihteeri: Seija Syvänen, seija.syv@gmail.com
- museotarkastajat: Antti Vähälä 040-555 9265
Janne Laaksonen 040-726 5202


SAHK ry, (Suomen ajoneuvohistoriallinen keskusliitto)
Askonkatu 10
15100 Lahti
- puh.johtaja: Leila Suutarinen
- Sähköposti: toimisto@sahk.fi: 050 472 6754
- kotisivu: http://www.sahk.fi

Uudet säännöt 2018
Päiväys: 11. kesäkuuta 2018
Aihe: Yhdistysrekisteri - sähköinen päätös diaarinumerolla 2018/514012Y asiakirjatunnus 54541548

PÄIJÄT-HÄMEEN MOBILISTIT RY:N SÄÄNNÖT
1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen Mobilistit Ry ja sen kotipaikka on Lahti. Yhdistyksen toimialue on Suomi.
2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on
1.edistää historiallisten arvokkaiden moottoriajoneuvojen entistämistä ja säilyttämistä toimialueellaan.
2.koota yhteistoimintaan toimialueellaan olevat vanhojen ajoneuvojen harrastajat.
3.kehittää yhdistyksen tarkoitusperiä edistävää toimintaa omalla toimialueellaan.
4.Toiminta on yleishyödyllistä, eikä sen tarkoitus ole tuottaa voittoa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi:
- järjestää näyttelyitä, ajoja, retkiä ja tapahtumia vanhoille moottoriajoneuvoille
- järjestää jäsenistölleen kokous- ja esitelmätilaisuuksia vanhoihin ajoneuvoihin liittyen
- julkaista ja säilyttää vanhoja moottoriajoneuvoja koskevaa kirjallista materiaalia
- vastaanottaa testamentti- ym. lahjoituksia sekä asianomaisella luvalla toimeenpanna rahankeräyksiä.
- omistaa ja hallita kiinteistöjä toimintaansa varten
3§ Jäsenet
Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. Rinnakkaisjäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on varsinaisena jäsenenä jossakin Suomen ajoneuvohistoriallinen keskusliitto-SAHK ry:n jäsenyhdistyksessä ja on maksanut sen kautta liiton jäsenmaksuosuuden. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos hän on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai ei sitoudu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä.
4§ Liittymis- ja jäsenmaksu
Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.
5§ Jäsenluettelo
Yhdistyksen hallitus pitää luetteloa, johon merkitään kunkin jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Jäsen on velvollinen ilmoittamaan yhdistykselle kotipaikkaansa ja nimeensä kohdistuvista muutoksista.
6§ Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa kalenterivuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja 6 kahdeksi kalenterivuodeksi valittua muuta varsinaista jäsentä, joista puolet eroaa vuosittain. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
7§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.
8§ Tilikausi
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
9§ Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se ehdotus, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
10§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle ilmoittamalla siitä kirjallisesti kerhon jäsenille vähintään neljätoista vuorokautta ennen kokousta.
11§ Varsinaiset kokoukset
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnan-/tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
8. Kokouksen päättäminen
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
6. päätetään hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten palkkiot ja matkakorvaukset sekä toiminnan-/tilintarkastajien palkkiot seuraavaksi kalenterivuodeksi.
7. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle.
8. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
10. Kokouksen päättäminen
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
12§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa sen varat on käytettävä muuhun yhdistyksen tarkoitusta edistävään toimintaan purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Liitteet:

2018_514012Y_paatos-rekisteriote.pdf jasenedut_SAHK.pdf päijät-hämeen mobilistit säännöt 2018.pdf